کمپین حمایت از مشاغل در Covid19

دوستان عزیز در راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت از مشاغل آسیب پذیر در مجموعه مراقبت های پوست کیمیالک ۵۰% تخفیف به کادر درمان اختصاص داده شده است. از این پس تصمیم داریم حمایت خود را از مشاغل آسیب پذیر اعلام کنیم و خدمات فیشال را به عزیزانی که در این مشاغل فعالیت دارند با تخفیف ویژه ارائه دهیم. از شما میخواهیم که به ما کمک کنید که مشاغل آسییب پذیر را پیدا کنیم. برای همین لطفا فرم را تکمیل کنید و به ما اعلام کنید که به نظر شما چه شغلی آسیب پذیری بیشتری دارد؟!